Värdeord

På Förskolan Linnéa har vi följande tre värdeord, Inbjudande, Inflytande och Inspirerande, som vi vill ska genomsyara vår verksamhet.

inbjudande.JPG

Inbjudande

Inbjudande = lockande, tilldragande

Förskolan ska vara inbjudande, alla ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett professionellt sätt. En inbjudanade miljö skapar öppenhet mellan alla som vistas på förskolan Linnéa. Här tillåts alla att fråga och ifrågasätta. Vi har en positiv anda med glada, enade pedagoger. En inbjudande atmosfär bjuder in till öppenhet för varandra.

 

inflytande5

Inflytande

Inflytande = möjlighet att påverka

Vi på förskolan Linnéa vill att alla som vistas här, barn, pedagoger och föräldrar, ska ha inflytande. Alla ska känna att de har inflytande och kan påverka beslut i förskolans vardag. När andra lyssnar på mig, pratar jag mera och då lyssnar jag bättre på andra. När du känner att du har ett inflytande känner du dig viktig och betydelsefull. Detta leder till delaktighet, demokrati och engagemang.

 

inspirerande1.JPG

Inspirerande

Inspirerande = ingivande, framkallande, påverkande, hänförd

Vi pedagoger, barngruppen och miljön ska vara inspirerande för där kan vi utvecklas tillsammans. Allas olikheter är en tillgång och något som vi uppmuntrar. Vi ser miljön som den tredje pedagogen. Det är det viktigt  att miljön är lärande, inspirerande och föränderlig. Vår strävan är att miljön och materialet ska spegla verksamhetens inriktning och återge det som pågår i projektet. Materialet ska finnas lättillgängligt för barnen för att skapa nyfikenhet och inspiration. processen är den viktiga inte slutresultatet.