Värdeord

På Förskolan Linnéa har vi följande tre värdeord, Inbjudande, Inflytande och Inspirerande, som vi vill ska genomsyara vår verksamhet.

inbjudande.JPG

Inbjudande

Inbjudande = lockande, tilldragande

Att förskolan ska vara inbjudande innebär att alla som kommer hit ska känna sig välkomna och där bemötandet är viktigt. Alla barn och föräldrar ska bli bemötta på ett professionellt och trevligt sätt dagligen. Vi vill att barn och föräldrar känner tillit till oss och till förskolan. Atmosfären ska vara trevlig och varm och den glädje och det engagemang som finns ska avspegla sig på verksamheten. Vi har en positiv anda med glada, enade pedagoger.  En inbjudande atmosfär bjuder in till öppenhet för varandra och en öppenhet att bemöta varandras frågor och att ifrågasätta varandra. Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram(lpfö-98 rev 2010).

 

inflytande5

Inflytande

Inflytande = möjlighet att påverka

Vi på förskolan Linnéa vill att alla som vistas här, barn, pedagoger och föräldrar, ska ha inflytande. Ökat inflytande leder till att vi känner större ansvar och att vi tar för oss mer. Alla ska känna att man har inflytande, att man får vara  delaktig i beslut i förskolans vardag, i sitt eget liv och i framtiden. Barn och föräldrar bör erbjudas möjlighet till inflytande på olika plan och vi måste erbjuda olika förutsättningar. När andra lyssnar på mig, pratar jag mera och då lyssnar jag bättre på andra. När man känner att man har inflytande känner man sig viktig och betydelsefull och om man får vara delaktig blir man engagerad och får motivation. Vi på förskolan vill att alla ska få delta i demokratiska värderingar, där vi lyssnar på varandra och anpassar oss efter andra. Demokrati innebär att alla får tycka men att vi rättar oss efter vad majoriteten vill/tycker. Vi är flexibla vuxna som lyssnar in barnen. Barnens inflytande är viktigt och för oss är det en utmaning att inte alltid veta vart åt det bär. Det skapar ett underbart arbetssätt där vi förnyar oss.

 

inspirerande1.JPG

Inspirerande

Inspirera = ingiva, framkalla, påverka, hänföra

Vi pedagoger, de andra barnen och miljön ska vara inspirerande för barnen och där vi utvecklas tillsammans. Våra olikheter ser vi som tillgångar och det tar vi vara på. Vi vill att barnen ska få utforska och upptäcka tillsammans i en verksamhet som ger rika möjligheter till kreativa upptäckter. Material och miljön ska inbjuda till många olika lösningar och idéer och där vi ser miljön som den tredje pedagogen. Här är det viktigt  att miljön är lärande, inspirerande och föränderlig. Vår strävan är att miljön och materialet ska spegla verksamhetens inriktning och återge det som pågår i projekt och teman. Material ska finnas lättillgängligt för barnen. Genom att vi vill erbjuda barnen många uttrycksmöjligheter hoppas vi kunna inspirera och ”väcka” barnens skapande krafter. Här är processen viktig, inte målet, utan vägen dit.