Projekt

Projekt

Vi arbetar med projekt för att synliggöra vårt arbete och för att vi vill lära oss mer tillsammans med barnen. Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intelektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Lpfö 2018).

Projekt är en fördjupning kring något som pedagogerna är nyfikna på att arbeta kring när det gäller barns utveckling och lärande. Projektet kan sedan erbjudas på olika sätt allt efter barnens intresse och behov.

Hållbar framtid/utveckling

Vi observerar barnen för att veta vilken inriktning vi ska ha i projektet. Vi kollar av vad som intresserar barnen. Var befinner dom sig? Projektet ser därför olika ut på de olika avdelningarna. Det är inte alltid så att alla barnen i en grupp är delaktiga hela tiden utan de barn som är intresserade är med. Vi har märkt att barnen inspirerar varandra till delaktighet i det aktuella projektet. Detta arbetssätt utmanar oss till att hitta andra vägar in i projektet för de barn som inte varit med från början. Vi försöker hitta infallsvinklar för alla barn att ta del i ett projekt utifrån sin förmåga. Det bygger upp självförtroendet hos barnet när de får möjlighet att göra på sitt sätt.